Z NAMI Z NAMI

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Partnerskiego Z NAMI

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim („Program”).
1. Organizatorem Programu jest Z NAMI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-959), przy ul. Biedronki 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875968 („Organizator”).
2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia 7 grudnia 2021 r. i będzie trwał do czasu jego zakończenia przez Organizatora. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Programu w dowolnym momencie pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Partnerów o swojej decyzji za pośrednictwem strony internetowej Programu.
3. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży usług Organizatora.

§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:
• Formularz Zgłoszeniowy – formularz służący do zgłoszenia się przez Partnera do Programu dostępny w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu.
• UIP Partnera – unikalny identyfikator partnera („UIP”) przyznawany przez Organizatora każdemu Partnerowi, który dokona prawidłowo zgłoszenia do Programu.
• Nagroda – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 4 ust. 2.
• Organizator – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 2.
• Program – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 1.
• Rejestracja – potwierdzenie przez Organizatora zgłoszenia Partnera do Programu przez przesłanie Partnerowi w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia UIP.
• Strona Internetowa Programu – strona internetowa pod adresem https://z-nami.eu/program-partnerski/
• Partner – osoba fizyczna przystępująca do Programu poza działalnością gospodarczą, a w przypadku osoby fizycznej będącej klientem Organizatora – stroną umowy z Organizatorem zawartej poza działalnością gospodarczą.

Rozdział II
Warunki udziału w Programie
§ 3
Zgłoszenie
1. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest zgłoszenie Partnera, dokonane w trakcie trwania Programu, polegające na wypełnieniu i przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem Strony Internetowej Programu.
2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego obejmuje:
a) podanie przez Uczestnika następujących danych:
– imię i nazwisko Partnera,
– numer telefonu komórkowego Partnera,
– adres e-mail Partnera,
b) akceptacja (obligatoryjna) Regulaminu Programu,
c) wyrażenie (obligatoryjnie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, jest całkowicie dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Programie.
4. Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego przez Partnera oznacza przystąpienie do Programu oraz zgodę na jego realizację zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. W przypadku zmiany danych podczas trwania Programu Partner zobowiązany jest do aktualizacji danych poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: polecaj@z-nami.eu Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z braku zmiany danych obciążają Partnera.

Rozdział III
Zasady Programu
§ 4
Nagrody
1. Program polega na polecaniu przez Partnera usług Organizatora.
2. Nagrodą za każde skutecznie przekazane mieszkanie poleconego przez Partnera właściciela jest kwota 300zł (słownie: trzysta złotych) wypłacona po podpisaniu umowy pomiędzy poleconym przez Partnera właścicielem mieszkania i Organizatorem, wypłacona w terminie 3 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Partnera za pośrednictwem e-maila: polecaj@z-nami.eu.

§ 5
Zasady opodatkowania nagród
1. Organizator informuje, że według najlepszej wiedzy Organizatora opodatkowanie Nagród określone jest w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, według najlepszej wiedzy Organizatora Nagrody zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy Partner spełnia warunek określony w definicji w § 2.

§ 6
Dane osobowe
Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Partner ma prawo wglądu do swoich danych w każdym czasie i ich poprawiania bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania i żądania ich usunięcia. Złożenie sprzeciwu oraz żądania usunięcia danych następuje za pośrednictwem e-maila: polecaj@z-nami.eu, w takim wypadku Partner zostaje wykluczony z udziału w Programie.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 7

1. Organizator może wykluczyć Partnera z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym, podejmowania przez Partnera działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa bądź naruszenia interesów Organizatora.
2. Partner może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi oświadczenie za pośrednictwem e-maila: polecaj@z-nami.eu , rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie opublikowania na Stronie Internetowej Programu, z zastrzeżeniem, że nagrody nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejściem w życie zmian.
4. Zmiany w Regulaminie, zawieszenie lub zakończenie Programu oraz rezygnacja Partnera nie mogą naruszać praw nabytych przez Partnerów do daty zmiany, podjęcia decyzji o zawieszeniu Programu lub zakończenia Programu bądź rezygnacji Partnera.
5. Informacja o zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej Programu. Zawieszenie lub zakończenie Programu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia. Zmiana Programu nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia. Przez datę ogłoszenia zmiany, zawieszenia lub zakończenia Programu należy rozumieć datę opublikowania stosownej informacji na Stronie Internetowej Programu.

§ 8

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Formularze Zgłoszeniowe, które nie dotarły do niego za pomocą systemu informatycznego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Partnera niewłaściwego adresu e:mail i/lub numeru telefonu komórkowego i/lub numeru rachunku bankowego.

§ 9

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu będą w razie braku możliwości zakończenia ich na drodze polubownej rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Programu.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Programu. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
4. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.